Een actiebundel is nooit af. Er duiken altijd wel nieuwe dingen op die onze aandacht verdienen, en waar we samen aan kunnen werken. We hebben dus niet de pretentie volledig te zijn. En natuurlijk is niet alles wat hier staat neergeschreven haalbaar in 6 jaar tijd. We moeten elkaar niets wijsmaken.

Maar we geven wel duidelijke prioriteiten aan, en met de actiepunten die hier zijn opgesomd bewijzen we dat CD&V goed heeft geluisterd, en dat we staan te popelen om aan de slag te gaan.

Hier kan je alvast onze topprioriteiten voor de komende 6 jaar terugvinden. Wil je meer actiepunten per thema bekijken? Klik dan op de thema's.

De weg vooruit naar meer veiligheid en respect

Versterking politie & fietspatrouille

Asociaal gedrag en een gebrek aan verkeersetiquette. Heel wat mensen ervaren de Zeelse centrumstraten als onaangenaam en hebben het gevoel dat niet of nauwelijks wordt opgetreden tegen wie een gebrek aan respect toont. CD&V wil een politiekorps dat waakzaam en duidelijk aanspreekbaar op straat aanwezig is, en flexibel op situaties kan inspelen. We willen het korps daarom versterken en uitbreiden met een fietspatrouille.

Ouderbetrokkenheid

Elke ouder wil het beste voor zijn kind. De mate waarin ouders echt betrokken zijn bij de schoolloopbaan en de vrije tijd van hun kinderen is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle toekomst. We moeten ouders die het moeilijk hebben om hun kinderen te begeleiden, actief aansporen inspanningen te leveren. Het Huis van het Kind (ROTZ) en de brugfiguren spelen hierin een centrale rol.

 

Moderne communicatie

Er is natuurlijk gemeentelijk infoblad De Zelenaar, maar die laat geen snelle communicatie toe. De huidige moderne technologie laat veel efficiëntere communicatie toe, maar Zele heeft daar geen traditie rond. Nochtans is goede communicatie een sterk middel om verzuring tegen te gaan en verbondenheid te creëren. Met een elektronische nieuwsbrief, een SMS-dienst … kunnen we wie dat wil veel sneller informeren over wat er in Zele gebeurt en wat er beslist wordt. We maken werk van een (sociale) mediastrategie, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die niet thuis zijn in de onlinewereld.

Onze WIJkbelofte: WIJkplannen en WIJkraden

Zele bouw je niet op vanachter een bureau in het gemeentehuis. CD&V wil minstens jaarlijks een toer van de WIJken doen. Bij de eerste WIJkraad in elke wijk toetsen we wat er nodig is, en leggen de prioriteiten vast. Nadien keren we elk jaar terug, en rapporteren over het verloop van de uitvoering van haar WIJkplannen. Waar nodig sturen we bij. Zo kan elke Zelenaar nauw opvolgen of beloftes worden nagekomen.

De weg vooruit naar een proper, groen en klimaatvriendelijk Zele

Tegen zwerfvuil en sluikstorten

We voeren de strijd tegen zwerfvuil op. Zwerfvuil ontsiert niet alleen onze straten en bermen, rondzwervend plastic tast ook de natuur aan, komt in ons voedsel terecht en doodt tal van dieren. We zetten in op sensibilisering. Opruimacties en projecten zoals Propere Pioniers ondersteunen we maximaal. We gaan ook op zoek naar instrumenten om de pakkans voor sluikstorten te verhogen.

Meer groen op straat

De gemeentemonitor toon dat er in het volgebouwde centrum van Zele veel te weinig groen is. Meer groen zorgt voor meer zuurstof en maakt onze publieke ruimte aangenamer. Met groenslingers zijn er zelfs in dichtbebouwde straten mogelijkheden. Het bedrijventerrein kunnen we veel kwaliteitsvoller maken door het te verfraaien met bomen en aanplantingen. En met diepwortelende boomsoorten moet het mogelijk zijn om opnieuw een aantal boomlanen te creëren.

Klimaatgemeente

Ons klimaat verdient alle mogelijke bescherming. Wat in Zele gebeurt is misschien een druppel op een steeds hetere plaat, maar wie lokaal actie onderneemt, draagt zijn steentje bij aan de globale opwarmingsproblematiek. We willen Zele tot een echte klimaatgemeente laten uitgroeien.

Meer zonnepanelen

In Zele is nog heel wat geschikte ruimte om de productie van zonne-energie te verhogen. Denk maar aan daken van publieke gebouwen, bedrijven, woningen,… We gaan op zoek naar de beste manier om deze vrije ruimte te benutten: via coöperaties zoals Denderstroom of via zonnedelen.

Beter isoleren

Door beter te isoleren kunnen we heel wat energie besparen. We maken een plan om het aantal goed geïsoleerde woningen in Zele drastisch te verhogen, waarbij we eigenaars en bewoners maximaal de weg wijzen naar de bestaande ondersteuning. Ze onderzoeken op welke manier de bouwmaatschappij hierin een partner kan zijn. We geven het goede voorbeeld door de eigen gemeentelijke gebouwen op termijn energie-neutraal te maken.

Volks- en andere tuinen

De Zeelse volkstuin is een schitterend voorbeeldproject als het gaat over korte keten en duurzame lokale voedselproductie. CD&V wil de volkstuin sterker ondersteunen, door bijvoorbeeld mee te investeren in gemeenschappelijke delen, aanplanting en uniforme materiaalhokken. Maar ook met het vinden van een nieuwe vaste locatie in of dichtbij het centrum van de gemeente. De site rond De Wiek en de nieuwe sporthal biedt misschien wel mogelijkheden. We willen ook uitkijken naar kansen voor andere vormen van samentuinen, tot op buurtniveau met gemeenschappelijke kruidentuintjes. En we gaan op zoek naar een geschikte buurt voor het eerste Zeelse spilvarken, dat resten en keukenafval omzet in meststof en zo een kleine maar kostbare ecologische kringloop realiseert.

De weg vooruit is veilig voor wandelaars, fietsers, kinderwagens & roelstoelen

Rolstoel- en kinderwagentest voetpaden

Heel wat Zeelse voetpaden liggen er verschrikkelijk bij. Zeker voor minder mobiele mensen zijn ze vaak een onoverkomelijk obstakel om zich te verplaatsen. We willen een totaalrenovatieplan met duidelijke prioriteiten, zodat iedereen ruim vooraf weet wanneer de voetpaden in zijn of haar buurt worden aangepakt. Eén van de manier om te bepalen welke voetpaden eerst worden gerenoveerd is de rolstoel of kinderwagentest. Wanneer rolstoelen of kinderwagens niet comfortabel van het voetpad gebruik kunnen maken, stijgt het op de renovatielijst. Hellingsgraad, gelijkgrondse aansluiting met het wegdek, obstakels … We willen Zele toegankelijk maken voor elke stapper of roller.

Schoolstraten

Een veilige schoolbuurt is er één waar geen auto’s te vinden zijn, minstens wanneer de kinderen toekomen of weer naar huis vertrekken. CD&V wil werk maken van schoolstraten. Dat betekent dat we schoolomgevingen maximaal autovrij maken, minstens een halfuur voor de start van de school, én een halfuur na de schooluren.

Koning Fietsplan

CD&V wil van Zele een Koning Fietsgemeente maken. Waar mensen veel minder dan vandaag voor korte verplaatsingen de auto nemen. Een must als we uitstoot willen beperken, het klimaat redden en zorgen voor schone lucht. Een gemeente waar fietsers en voetgangers het uitgangspunt vormen bij de inrichting van de openbare weg. We organiseren onze verkeersstromen zo dat fietsers zich op elk moment veilig voelen.  Om het voor fietsers en voetgangers makkelijker, aangenamer en veiliger te maken om zich te verplaatsen in de gemeente denken we aan: een Zeels circulatieplan, een knip van het autoverkeer op de Kouter zodat autoverkeer zoveel mogelijk gedwongen wordt de omleidingswegen te gebruiken, uitbreiding van zone 30, meer fietsstraten en schoolstraten …

Voor wie in ons centrum moet zijn om er te winkelen  zorgen we ervoor dat onze handelszaken vlot bereikbaar blijven. We kiezen voor kortparkeren vlak bij winkelpanden voor wie slecht te been is, en richten randparkings in op wandelafstand van de winkelkern. In nauwe samenspraak met onze middenstand maken we werk van maatregelen om winkelen in Zele tot een echte beleving te maken. Wat dacht je van winkelkarretjes of fietskoeriers?

De weg vooruit geeft elke Zelenaar gepaste ondersteuning

Sociaal huis garandeert toegankelijke zorg

De integratie van gemeente en OCMW is een uitgelezen kans om drempelverlagende diensten en een laagdrempelig zorgaanbod uit te werken. Door de uitbouw van een sociaal huis binnen de dienst sociaal werk organiseren we de regierol van het gemeentebestuur inzake zorg. Het sociaal huis levert maatwerk in het informeren en wegwijs maken van mensen doorheen het zorgaanbod, zowel digitaal als via actieve begeleiding en doorverwijzing.
Samengevat is het sociaal huis voor CD&V een centraal zorg- en welzijnsloket, dat werkt met ruimte openingsuren, ook bereikbaar is buiten de normale kantooruren en in het weekend.

Armoedetoets

Het gemeentebestuur moet de samenwerking tussen verenigingen die actief zijn in de strijd tegen armoede aansturen en structureel ondersteunen. CD&V wil alle beleidsmaatregelen onderwerpen aan een armoedetoets om te vermijden dat mensen en gezinnen die het al moeilijk hebben bijkomend getroffen worden. 

Fietsbibliotheek

Een Fietsbib is een sociaal tewerkstellingsproject waar tweedehands kinderfietsen hersteld worden en vervolgens ontleend aan gunstvoorwaarden. Wie niet kan of wil overgaan tot de aankoop van een nieuwe kinderfiets, kan zijn kind langs deze weg toch laten genieten van de fiets. Een mogelijke integratie in ROTZ, de kringloopwinkel of een fietsherstelplaats aan het station, behoort tot de mogelijkheden.

Regisseur van sociale tewerkstelling

De beste garantie om mensen uit armoede te halen is hen aan een job helpen. Maar de stap naar een volwaardige baan is niet voor iedereen onmiddellijk haalbaar. CD&V wil daarom sociale tewerkstellingsprojecten meer kansen geven. Het gemeentebestuur moet daarvan de motor zijn.  In overleg met de organisatoren van sociale tewerkstelling en de doelgroep bekijken we waarop we kunnen intekenen, en hoe we deelname aan sociale economieprojecten best promoten.

 

 

Activeringssite gemeenschapsschool

Gelegen vlakbij het station en de Zandberg is de gemeenschapsschool optimaal bereikbaar. De schoolactiviteit is er op dit moment beperkt. Waarom proberen we niet om de site te herwaarderen. Natuurlijk blijft de school, maar wat als we erin slagen om daarnaast ook te voorzien in volwassenopleidingen en kinderopvang voor schoollopende en werkende ouders, taallessen, loopbaanbegeleiding … Een activeringssite in het hart van de gemeente met het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs, de VDAB … als partners. Mogelijk kunnen we zo ook een belangrijk deel van de mobiliteitsproblematiek rond het Kouterplein oplossen.

Uitbreiding mantelzorgpremie

CD&V wil de mantelzorgers extra ondersteunen. Hun inbreng is van groot belang in de uitbouw van een zorgbeleid voor de toekomst.  Sowieso willen we inkomensvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie uit het premiereglement schrappen.

Klusjesdienst senioren

CD&V ziet gaten in het ondersteuningsnetwerk van gezinnen en senioren.  Zonder in concurrentie te gaan met andere diensten/aanbieders zijn een klusjesdienst voor senioren, tuinonderhoud van senioren, een boodschappendienst … enkele terreinen waar moet op worden ingezet.

Aangepaste woonvormen

Assistentiewoningen zijn slechts één optie in een zoektocht naar meer aangepaste woonvormen voor senioren, mensen met een beperking … CD&V wil experimenteren met de verschillende vormen van aangepast wonen, zodat we elke Zelenaar een kwalitatieve thuis kunnen garanderen. In het bijzonder denken we daarbij aan initiatieven rond begeleid wonen en kangoeroewoningen.

De weg vooruit naar een Zele waar je graag thuis- & graag buitenkomt

Starterswoningen

Alleenstaande ouders, mensen met een beperking … hebben recht op een goede en betaalbare woning. Daarvoor zoeken we oplossingen. Alvast voor jonge gezinnen willen we starterswoningen. Gedurende 5 jaar kunnen zij kwalitatief wonen aan een redelijke prijs. Intussen bouwen ze reserve op voor de aankoop van een eigen woning. We zien een partner hiervoor in de sociale huisvestingsmaatschappij.

Klimaatvriendelijke woonwijk Lange Akker

Eens de nieuwe sporthal er is, moet een nieuwe bestemming gegeven worden aan de oude en de gronden errond. Dat is woongebied en biedt een enorme kans voor jonge gezinnen in de kern van de gemeente. We willen een woonwijk die beantwoordt aan de moderne normen voor energie-, water-, en ruimtegebruik. We willen niet nog meer structureel autoverkeer in onze centrumstraten, en zetten daarom vooral in op fietsverbindingen met de brede omgeving van de nieuwe wijk.

Zwaar doorgaand vervoer ontraden en snelheid remmen

Heel wat Zeelse woonwijken worden belast door zwaar en snel doorgaand vervoer. In samenspraak met onze buurgemeenten moeten we ervoor zorgen dat vrachtvervoer zo lang mogelijk gebruik maakt van autosnel- en gewestwegen. Voor de belevering van grootwarenhuizen in het centrum van de gemeente willen we samen met de ketens onderzoeken of we bijvoorbeeld in het industriepark niet kunnen voorzien in een overslaghub. Grote vrachtwagens leveren daar hun goederen af, waarna ze met kleinere voertuigen worden uitgevoerd. Voorwaarde is natuurlijk wel dat dit de verkeersdruk in de gemeente niet nog opdrijft. In overleg met leveranciers en handelaars bekijken we daarom ook een systeem van tijdsgebonden leveren.

We investeren in meetapparatuur zodat we op plaatsen waar dit nodig is snelheidsduivels ook echt kunnen aanpakken.  Opgedreven snelheidscontroles met moeten dan weer racegedrag stoppen.

Randparkings voor werfcamionettes en vrachtwagens

In heel wat buurten is het vooral in het weekend een weinig aantrekkelijk zicht. De hele straat staat vol geparkeerd met werfcamionettes. CD&V wil daarover afspraken maken samen met de betrokken bedrijven. Werfcamionettes horen op het bedrijf, of op een speciaal daarvoor voorziene bewaakte randparking.  Met de auto of fiets er naartoe, de camionette in, en ’s avonds in de omgekeerde richting weer naar huis. 

Boulevard Markt

Onze markt is een belangrijke verkeersader. Daar kunnen we niet omheen. Maar dat betekent niet dat we hem niet meer als ontmoetingsplaats kunnen inrichten. Doorgaand vervoer willen we weren. En voor wie onze winkels bezoekt voorzien we randparkings. Dan pas is er ruimte om te genieten. Langs de terrassen voorzien we een brede wandel- en fietsboulevard tussen de rijweg en de terrasjes. Wie op zijn gemak iets drinkt heeft dan niet langer het gevoel vlakbij een autostrade te zitten. En de terrasjes zelf? Die voorzien we van transparante scheidingswanden. Zo maken we komaf met de enorme diversiteit aan terrasmeubilair, waardoor onze Markt vaak een kopie van de Belgische kust lijkt.

Speelnatuur (in de wijken)

Onze speelpleintjes moeten een plaats van ontspanning en ontmoeting zijn. Speelnatuur voor kinderen is tof en niet duur. Boomstammen om over te klauteren, een tipi van wilgentakken … Ouders en grootouders die hun kinderen of kleinkinderen begeleiden kunnen intussen gezellig keuvelen op banken, petanque spelen, schaken … Voor elke leeftijd moet er iets te beleven vallen. Dat verhoogt het contact tussen mensen en de sociale controle om ongewenst gedrag te voorkomen. 

Zeelse digitale klantenkaart

Om klantentrouw te stimuleren bekijken we in overleg met de handelaars de mogelijkheid om – naar Puurs’ model – een digitale klantenkaart in te voeren. Klanten sparen digitale punten bij aankopen in deelnemende handelszaken, en krijgen in ruil kortingen of andere voordelen.

Mooie terrassen

Goed draaiende horecazaken zijn absoluut noodzakelijk om onze winkelkern nieuw leven in te blazen. Hun terrassen zijn bepalend voor de aantrekkingskracht van de publieke ruimte. Daarom kiezen we voor stijlvolle terrasaankleding, in samenspraak met de horeca-uitbaters.

Markt 2.0

We stemmen de organisatie van de Markt meer af op de activiteit van de Zeelse handelaars. Daarvoor evalueren we de locatie, marktopstelling, verkeersafwikkeling … Het nieuwe marktaanbod kan ook uitgebreid worden met (avond)markten waarop specifiek de Zeelse handelaars en landbouwer hun producten aanbieden.

Autoluw winkelwandelgebied

Natuurlijk moeten onze handelaars vlot bereikbaar blijven, ook voor wie minder goed te been is. Maar we moeten er ook voor zorgen dat wie in Zele winkelt dat veilig en gezellig vindt. Daarom werken we in nauwe samenspraak met hen aan een autoluwe en groene winkelstraat. We voorzien de nodige kortparkeerplaatsen en fietsvoorzieningen, en kijken uit naar mogelijkheden om randparkings te creëren op wandelafstand van het centrum. Doorgaand verkeer ontraden we actief. We waarderen onze horeca-terrassen op en ontwikkelen initiatieven om klanten comfortabel in onze winkelkern te laten verblijven. Waarom op de parkings geen winkelkarretjes voorzien te gebruiken doorheen de ganse winkelstraat?

ARPE

Een Adviesraad voor Plaatselijke Economie verankert het partnerschap tussen het gemeentebestuur en onze ondernemers structureel. Hij heeft tot doel het gemeentelijke economische beleid te ontwikkelen en bij te sturen, en concrete ondersteunende initiatieven uit te werken. De raad werkt samen met het onderwijs ook stageprogramma’s uit.

Citymarketeer

Bedrijven, handelszaken en de tewerkstelling die ze met zich meebrengen, komen niet vanzelf. Daarvoor is een actieve wervingsstrategie nodig waarin we de Zeelse troeven volop uitspelen. Aanwezigheid op studiedagen, economische fora, partnerschappen met UNIZO, VOKA … Op die manier zorgen we ervoor dat Zele meespeelt wanneer ondernemers op zoek zijn naar een geschikte locatie. Zo maken we het voor meer Zelenaars mogelijk om dicht bij huis te werken.

Landbouwraad

Onze landbouwers zijn ondernemers, maar tegelijk beheerders van onze open en groene ruimte. In een permanente landbouwraad willen we samen met hen bekijken hoe we hen op de best mogelijke manier kunnen ondersteunen, en het evenwicht tussen natuurbeleving en landbouwactiviteit kunnen verzekeren.

Echt Friswit

De site Friswit is ambachtelijke zone in het centrum van de gemeente, en dus moeten we bekijken hoe we daar creatief mee omspringen om de beschikbare ruimte zo in te vullen dat ze past in een globaal plan voor de ontwikkeling van onze kern. We willen onderzoeken hoe we ondernemersinitiatief en wonen kunnen combineren met (ondergronds of groen) parkeren. Zo lossen we meteen een stuk van de mobiliteitsproblematiek in de buurt rond De Wiek en de nieuwe sporthal op.

Uiteraard stopt het niet bij onze prioriteiten. Je kan het volledige programma downloaden op deze pagina of, je kan door door op één van de thema's al onze actiepunten terugvinden voor dat thema.