VEILIGHEID OP STRAAT

 Onze topprioriteit

 • Versterking politie & fietspatrouille

Asociaal gedrag en een gebrek aan verkeersetiquette. Heel wat mensen ervaren de Zeelse centrumstraten als onaangenaam en hebben het gevoel dat niet of nauwelijks wordt opgetreden tegen wie een gebrek aan respect toont. CD&V wil een politiekorps dat waakzaam en duidelijk aanspreekbaar op straat aanwezig is, en flexibel op situaties kan inspelen. We willen het korps daarom versterken en uitbreiden met een fietspatrouille. 

 • Aanpak drugs

Drugs is overal aanwezig; op pleintjes, in cafés … Preventie op school is belangrijk, maar volstaat niet. We moeten een antwoord vinden. De politie, onze cafébazen, ouders, scholen … Allemaal spelen ze een belangrijke rol als we willen dat ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen laten uitgaan en ontspannen in Zele. Dat kan niet wanneer de drempel om met drugs in aanraking te komen te laag zijn.

 • Straatracers

Samen met onze buurten gaan we op zoek naar snelheidsremmende maatregelen in onze straten en wijken. Maar we zetten ook in op strengere handhaving. We investeren in meetapparatuur zodat we op plaatsen waar dit nodig is snelheidsduivels ook echt kunnen aanpakken. 

 • Lokaal veiligheidsplan

Er is een veiligheidsplan voor de politiezone Zele-Berlare, maar daarin staan alleen brede veiligheidsdoelstellingen. CD&V wil een veiligheidsplan op maat van Zele, waarin we duidelijk stellen hoe we straatracen gaan terugdringen, drughandel indijken, overlast vermijden … 

 • Veiligheidscamera’s

Voor CD&V primeert politie-aanwezigheid op straat. Camera’s kunnen op plaatsen waar nauwelijks sociale controle is. ’s Avonds in Ter Elst, park Peeters, achter de bib … Ook de aanschaf van camera’s met nummerplaatherkenning aan de invalswegen van de gemeente zijn zinvol om bijvoorbeeld rondtrekkende dievenbendes op te sporen in samenwerking met andere politiezones.

Als Zele investeert in veiligheidscamera’s in het centrum van de gemeente moeten ze echter meer zijn dan een promotiestunt. Anders creëren ze een vals veiligheidsgevoel zonder echt bij te dragen tot een echt hogere de veiligheid. Camera’s die goed worden gebruikt, betekenen meer werk voor de politie. De organisatie van het korps moet daarop worden aangepast. We willen ook een plan van aanpak voor asociaal straatgedrag dat zich naar andere straten verplaatst ten gevolge van de camera’s.

 ECHT RESPECTVOL SAMENLEVEN

 Onze topprioriteit  

 • Ouderbetrokkenheid

Elke ouder wil het beste voor zijn kind. De mate waarin ouders echt betrokken zijn bij de schoolloopbaan en de vrije tijd van hun kinderen is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle toekomst. We moeten ouders die het moeilijk hebben om hun kinderen te begeleiden, actief aansporen inspanningen te leveren. Het Huis van het Kind (ROTZ) en de brugfiguren spelen hierin een centrale rol.

 • Bruggen bouwen

Bruggen bouwen tussen alle Zelenaars is een topprioriteit om echt samenleven in Zele mogelijk te maken. We praten over elkaar, niet met elkaar. Zele moet een thuis zijn voor iedereen die het goed met Zele voor heeft. Het is voor CD&V een vanzelfsprekendheid dat de burgemeester de verantwoordelijkheid neemt over het beleid dat dit mogelijk moet maken ... Als leider van de bestuursploeg geniet hij het meeste aanzien om kansen te creëren.

 • Investeren in rolmodellen

Het belang van positieve rolmodellen is niet te onderschatten. Ze kunnen ervoor zorgen dat zoekende jongeren, niet langer aansluiting zoeken bij figuren die weinig respect tonen voor onze samenleving. CD&V wil succesvolle verhalen detecteren, en die aangrijpen om jongeren en hun ouders uit te nodigen om samen kansen te creëren op het vlak van school en werk, en die ook te grijpen.   

 • Taalcirkels

Kennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk om deel uit te maken van de Zeelse gemeenschap. Heel wat nieuwkomers volgen taalles, maar verliezen de opgebouwde vaardigheid snel weer omdat er geen oefenkansen worden geboden. We brengen alle positieve krachten rond de tafel en werken een doelgericht actieplan uit. We organiseren netwerkkansen binnen onze verenigingen en laten die aansluiten op taallessen, zodat wie de moeite neemt Nederlands te leren aansluiting vindt met ons verenigingsleven. We meten ook de resultaten en sturen bij indien de genomen maatregelen onvoldoende resultaat opleveren. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.

 • Kind- & taalgroepen

Het is herhaaldelijk aangetoond dat kinderen met een moeder van niet-Belgische origine een grotere kans hebben om het minder goed te doen op school. Maar elke ouder heeft het beste voor met zijn kind. Dus moeten we die hefboom gebruiken om jonge moeders te stimuleren mee verantwoordelijkheid te nemen. Waarom dan taallessen en de zorg voor de kinderen niet combineren?  

 • Huistaakbegeleiding kinderen & tieners

Niet elk kind beschikt thuis over de ruimte of begeleiding om succesvol te zijn op school. Door daarin te voorzien, vermijden we achterstand en schooluitval. Daarmee investeren we in de toekomst van individuele kinderen, maar ook van onze Zeelse samenleving.

 • Brede kinderopvang i.s.m. sport- en cultuurverenigingen

Kinderopvang is een belangrijke hefboom om kinderen die opgroeien in een kansarm gezin toch voldoende ontwikkelingskansen te bieden. Maar wat als we die stimulansen nog kunnen uitbreiden, voor elk kind, door het naschoolse kinderopvangaanbod naadloos te laten aansluiten op wat onze verenigingen te bieden hebben. Zo laten we kinderen niet alleen toe hun talenten te ontdekken, maar bieden we hen ook de kans een vriendennetwerk uit te bouwen. Die contacten komen op lange termijn het samenleven in Zele ten goede. 

 • Ontmoeting organiseren

Er wordt veel gepraat over elkaar, en veel te weinig met elkaar. Zo geraken we nergens. Ontmoetingsinitiatieven over de grenzen van de verschillende Zeelse leefgemeenschappen heen kan daaraan verhelpen. Het Multiculturele feest samen met de Turkse gemeenschap uitbouwen tot een echt Zeels festival is een concreet voorbeeld van hoe het gemeentebestuur die ontmoeting mee kan organiseren.

 • Volkstuinen als ontmoetingsplaats

In de volkstuinen gaat het natuurlijk in eerste instantie om duurzame voedselproductie, maar e ervaring leert dat de formule ook heel wat laagdrempelige ontmoetingskansen biedt tussen mensen die ondanks een vaak  erg uiteenlopende achtergrond dezelfde passie delen: groenten kweken. CD&V wil de Zeelse volkstuinen letterlijk en figuurlijk een vaste plaats geven.

MODERN & RESPECTVOL GEMEENTEBESTUUR

 Onze topprioriteiten

 • Moderne communicatie

Er is natuurlijk gemeentelijk infoblad De Zelenaar, maar die laat geen snelle communicatie toe. De huidige moderne technologie laat veel efficiëntere communicatie toe, maar Zele heeft daar geen traditie rond. Nochtans is goede communicatie een sterk middel om verzuring tegen te gaan en verbondenheid te creëren. Met een elektronische nieuwsbrief, een SMS-dienst … kunnen we wie dat wil veel sneller informeren over wat er in Zele gebeurt en wat er beslist wordt. We maken werk van een (sociale) mediastrategie, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die niet thuis zijn in de onlinewereld.

 • Onze WIJkbelofte: WIJkplannen en WIJkraden

Zele bouw je niet op vanachter een bureau in het gemeentehuis. CD&V wil minstens jaarlijks een toer van de WIJken doen. Bij de eerste WIJkraad in elke wijk toetsen we wat er nodig is, en leggen de prioriteiten vast. Nadien keren we elk jaar terug, en rapporteren over het verloop van de uitvoering van haar WIJkplannen. Waar nodig sturen we bij. Zo kan elke Zelenaar nauw opvolgen of beloftes worden nagekomen.

 • Opwaardering werking adviesraden

Onze adviesraden zijn een belangrijk klankbord voor een gemeentebestuur. CD&V wil beleidsmaatregelen consequent overleggen met de betrokken adviesraad: de jeugdraad over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt, de sportraad over sport, de milieuraad over natuur en milieu, de welzijnsraad over gezondheid en zorg … en de nog op te richten landbouwraad en Raad voor Lokale Economie over de ondersteuning van onze ondernemers.  Samen met de verenigingen bekijken we hoe we drempels kunnen verlagen zodat een ruime deelname aan de werking van de adviesraden aantrekkelijker wordt. Want we willen dat ze een afspiegeling zijn van de Zeelse samenleving en haar bevolking.

 • Redelijke antwoordtermijn

Het gemeentebestuur beschikt over afspraken voor de afhandeling van vragen door Zelenaars. We passen die strikter toe en bijschaven waar nodig.

Zo moeten mensen die telefonisch, via brief of mail contact nemen met het gemeentebestuur onmiddellijk een ontvangstmelding krijgen. Binnen de twee weken na het eerste contact krijgen zij een opvolgingsbericht waarin wordt aangegeven hoe hun dossier verder wordt behandeld, en op welke manier zij dit zelf verder kunnen opvolgen. Dit vraagt een meer doorgedreven digitalisering van de dossieropvolging.

 • Degelijke klachtenbehandeling

Klachten worden te vaak als een bedreiging gezien, terwijl ze net erg belangrijk kunnen zijn om de kwaliteit van de dienstverlening aan de Zelenaar te verbeteren. We maken werk van een klachtenbehandelingssysteem dat zoveel mogelijk kritieken vat. Maakt niet uit of ze schriftelijk of mondeling worden geuit. Op basis van een jaarlijks rapport worden verbeteringen aangebracht.

 • Zele is van ons allemaal

Een gemeentebestuur dat anno 2018 niet inzet op betrokkenheid van zijn inwoners, mist een belangrijke bron van informatie en ideeën. Vooraleer plannen uit te voeren moet een degelijk participatietraject met alle betrokkenen worden uitgerold. Communicatie en het opzetten van participatie krijgen een plaats in het takenpakket van de gemeentelijke ambtenaren.

 • Rechtvaardige gemeentefinanciën

De voorbije bestuursperiode werden de gemeentebelastingen met 30% verhoogd om het gat in de gemeentelijke schatkist te dichten. Die belastingverhoging werd voor een groot stuk weggemoffeld. De waterfactuur van de Zeelse gezinnen verdubbelde zonder daarover ooit te communiceren. CD&V wil de gemeentebelastingen tegen het licht houden en bekijken op welke manier ze rechtvaardiger kunnen worden gemaakt.

 • Open communicatie over gemeentefinanciën

Wist jij dat je de voorbije jaren 30% meer belastingen betaalde om het gat in de Zeelse schatkist te dichten? Wist jij dat Zele door de gebrekkige opvolging van het dossier Wijnveld maar liefst 17 miljoen euro misliep? Aangezien de Zeelse centen van de Zelenaar komen, heeft die ook recht op een heldere verklaring voor de financiële beslissingen die worden genomen. We maken een punt van duidelijke financiële rapportage.