AANGEPAST & BETAALBAAR WONEN

 Onze topprioriteiten 

 • Starterswoningen

Alleenstaande ouders, mensen met een beperking … hebben recht op een goede en betaalbare woning. Daarvoor zoeken we oplossingen. Alvast voor jonge gezinnen willen we starterswoningen. Gedurende 5 jaar kunnen zij kwalitatief wonen aan een redelijke prijs. Intussen bouwen ze reserve op voor de aankoop van een eigen woning. We zien een partner hiervoor in de sociale huisvestingsmaatschappij.

 • Klimaatvriendelijke woonwijk Lange Akker

Eens de nieuwe sporthal er is, moet een nieuwe bestemming gegeven worden aan de oude en de gronden errond. Dat is woongebied en biedt een enorme kans voor jonge gezinnen in de kern van de gemeente. We willen een woonwijk die beantwoordt aan de moderne normen voor energie-, water-, en ruimtegebruik. We willen niet nog meer structureel autoverkeer in onze centrumstraten, en zetten daarom vooral in op fietsverbindingen met de brede omgeving van de nieuwe wijk.

 • Toepassing van de wooncode om huisjesmelkerij te stoppen

In de bouwsector wordt vaak gewerkt met buitenlandse arbeiders. Die mensen zijn vaak bijzonder slecht behuisd. We willen bekijken hoe we de Vlaamse wooncode strenger kunnen toepassen. Daarin is onder meer bepaald aan welke voorwaarden een kwalitatieve woning  moet voldoen om verhuurd te worden, en welke minimale bewoonbare ruimte er nodig is per inwonende.

 • Verkrotting tegengaan/renovatie stimuleren

Zele kent nog heel wat verouderde en energieverslindende woningen. Om eigenaars ertoe te brengen in hun woningen te investeren, voorzien we in begeleiding op maat, en organiseren we samenaankopen van bijvoorbeeld isolatie of hoogrendementsbeglazing. We gaan een sterk partnerschap aan met de sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor om in de opwaardering van verouderde woningen te investeren. Voor huizen die desondanks blijven verkrotten voeren we een strikt beboetings- en onteigeningsbeleid. We hanteren ook een voorkooprecht bij verkoop. Waar nodig kopen we dus woningen die in slechte staat zijn op, om ze nadien weer te verkopen met het oog op een vervangbouwproject.

 • Sociale huisvestingsmaatschappij als partner voor betaalbaar en kwalitatief wonen

Dankzij een sterke huisvestingsmaatschappij haalt Zele de doelstelling op het vlak van sociale huisvesting die door Vlaanderen werd vastgelegd. Maar dat neemt niet weg dat heel wat Zelenaars op wachtlijsten staan voor een degelijke en betaalbare woning. Daarom willen we een partnerschap met de sociale huisvestingsmaatschappij om te blijven investeren in kleinschalige bouw- en renovatieprojecten. Zo kunnen we oude en slecht geïsoleerde woningen vervangen of opwaarderen. Specifieke aandacht gaat daarbij naar alleenstaande ouders, zorgbehoevende senioren, mensen met een beperking …

LEEFBARE BUURTEN

 Onze topprioriteiten

 • Zwaar doorgaand vervoer ontraden en snelheid remmen

Heel wat Zeelse woonwijken worden belast door zwaar en snel doorgaand vervoer. In samenspraak met onze buurgemeenten moeten we ervoor zorgen dat vrachtvervoer zo lang mogelijk gebruik maakt van autosnel- en gewestwegen. Voor de belevering van grootwarenhuizen in het centrum van de gemeente willen we samen met de ketens onderzoeken of we bijvoorbeeld in het industriepark niet kunnen voorzien in een overslaghub. Grote vrachtwagens leveren daar hun goederen af, waarna ze met kleinere voertuigen worden uitgevoerd. Voorwaarde is natuurlijk wel dat dit de verkeersdruk in de gemeente niet nog opdrijft. In overleg met leveranciers en handelaars bekijken we daarom ook een systeem van tijdsgebonden leveren.

We investeren in meetapparatuur zodat we op plaatsen waar dit nodig is snelheidsduivels ook echt kunnen aanpakken.  Opgedreven snelheidscontroles met moeten dan weer racegedrag stoppen.

 • Randparkings voor werfcamionettes en vrachtwagens

In heel wat buurten is het vooral in het weekend een weinig aantrekkelijk zicht. De hele straat staat vol geparkeerd met werfcamionettes. CD&V wil daarover afspraken maken samen met de betrokken bedrijven. Werfcamionettes horen op het bedrijf, of op een speciaal daarvoor voorziene bewaakte randparking.  Met de auto of fiets er naartoe, de camionette in, en ’s avonds in de omgekeerde richting weer naar huis.  

 • Circulatieplan

Iets wijzigen aan de verkeerssituatie in één straat of wijk, heeft onmiddellijk gevolgen voor een andere straat af wijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat de oplossing voor één probleem, een ander verkeersknelpunt creëert. Zele heeft daarom nood aan een omvattend circulatieplan. Vooraleer verkeersstromen te wijzigen moet de impact van eventuele aanpassingen onderzocht worden met proefopstellingen, zodat de gevolgen van wijzigingen goed in kaart kunnen worden gebracht. Als blijkt dat er nieuwe problemen ontstaan kan dan worden bijgestuurd vooraleer definitieve keuzes te maken.

 • Buurtsnoeidagen

Meer groen in onze straten, vraagt ook meer onderhoud. Dat kan het gemeentebestuur niet alleen bolwerken. Buurten bloeien maar echt op wanneer mensen er mee zorg voor dragen. Door sterk in te zetten op het onderhoud in onze buurten, en buurtbewoners daarbij te betrekken verhogen we het contact en de samenhang. Zoveel engagement vraagt om een stevige dankjewel! De buurt kan dan ook rekenen op ondersteuning bij bijvoorbeeld de organisatie van een buurtfeest.  

 • Autoloze zondag per wijk

Goed voor het sociaal contact en het milieu. De organisatie van autovrije zondagen dient een dubbel doel. Goeiedag zeggen vanuit een auto heeft niet de warmte van echte ontmoeting te voet of op de fiets. Kinderen die zonder zorgen kunnen spelen op straat, bevorderen het onderlinge contact, en dat van de ouders. Wie de buurt kent, komt altijd een beetje meer thuis.

 • Ondersteunen wijkcomités

Wijkcomités hebben niet in de eerste plaats nood aan financiële ondersteuning. Ze willen vooral een gemeentebestuur dat maximaal logistiek en technisch steunt bij de uitbouw van wijkinitiatieven. CD&V wil wijkcomités tot echte gesprekspartners maken voor alles wat hun wijk aanbelangt. We willen ook ervaringsuitwisseling tussen wijkcomités actief stimuleren, en wijkcomités oprichten in wijken waar er nog geen is.

 • Wijkontmoeting

Kinderen spelen en spreken er met elkaar ook al spreken ze thuis een andere taal. Buren leren elkaar beter kennen. Buurtpleintjes zijn zonder enige twijfel ideale ontmoetingsplaatsen, op voorwaarde dat:

ze goed onderhouden worden. CD&V wil daarom een herkenbaar meldpunt binnen de gemeentelijke administratie. Dat zorgt ervoor dat meldingen snel door actie worden gevolgd. En met snel bedoelen we dat er binnen de 2 weken gevolg wordt gegeven aan het gemelde onderhoudsprobleem.

er voor elke leeftijd iets te beleven valt. Alleen voetbalpleintjes is misschien gemakkelijk, maar onvoldoende. Speelruimte voor kleine kindjes, speelnatuur, ontspannings- en uitblaasmogelijkheden voor ouders en grootouders … Onze Zeelse pleintjes moeten ruimte bieden voor iedereen.

er voldoende sociale controle is. Hoe meer generaties gebruik van onze pleintjes, hoe minder kattenkwaad er kan worden uitgespookt. Door er ook een bijzonder aandachtspunt van te maken voor onze politie er regelmatig te voet of per fiets te laten passeren, verhinderen we mogelijke overlast.

 • Onderhoud woningen en voortuinen

Leegstaande woningen, inwoning door domiciliefraude, slecht onderhouden voortuintjes … Het zorgt voor een onaangenaam gevoel in de buurt en bedreigt de sociale samenhang. CD&V wil de controle opdrijven en verwaarlozing actief tegengaan. Daarvoor is een sterke samenwerking nodig tussen het gemeentebestuur, de politie en de bouwmaatschappij.

 • Scholen van en voor de wijk

Scholen staan een groot deel van de tijd leeg, terwijl ze zoveel mogelijkheden voor buurtactiviteiten bieden. CD&V wil scholen vragen om hun gebouwen en domeinen ter beschikking te stellen van de buurt, in ruil voor logistieke ondersteuning door het gemeentebestuur.

GEZELLIGHEID TROEF

 Onze topprioriteit

 • Boulevard Markt

Onze markt is een belangrijke verkeersader. Daar kunnen we niet omheen. Maar dat betekent niet dat we hem niet meer als ontmoetingsplaats kunnen inrichten. Doorgaand vervoer willen we weren. En voor wie onze winkels bezoekt voorzien we randparkings. Dan pas is er ruimte om te genieten. Langs de terrassen voorzien we een brede wandel- en fietsboulevard tussen de rijweg en de terrasjes. Wie op zijn gemak iets drinkt heeft dan niet langer het gevoel vlakbij een autostrade te zitten. En de terrasjes zelf? Die voorzien we van transparante scheidingswanden. Zo maken we komaf met de enorme diversiteit aan terrasmeubilair, waardoor onze Markt vaak een kopie van de Belgische kust lijkt.

 • Groene toegangspoorten

Dat onze pleinen aantrekkelijk zijn is belangrijk, maar ook onze toegangspoorten verdienen aandacht. Ze zijn het visitekaartje van Zele.

 • Project Station

Het stationsgebouw staat leeg en verkommerd langzaam. De buurt errond is alles behalve aantrekkelijk. Nochtans is het één van de toegangspoorten tot Zele. We willen daarom een ontwikkelingsplan voor de ganse site met groenvoorzieningen, zitbanken, horeca, en comfortabele oplossingen voor wie wil overschakelen van de trein op de fiets, de bus, de auto of omgekeerd.

 • Zeelse Pleinen 2030

Het Kouterplein, de Markt en de Zandberg verbinden we tot één geheel met straten die aangenaam, groen, proper, wandel- en fietsveilig zijn. We ontraden doorgaand vervoer, en maken de kern autoluw. Om onze handelaars maximaal bereikbaar te houden, gaan we op zoek naar locaties voor randparkings op wandelafstand van de winkelkern. Onze pleinen bouwen we om tot ontmoetingsplaatsen met gezellige terrassen en ruimte voor beleving.

 • Recreatiepark Zandberg

De site rond De Wiek en de nieuwe sporthal biedt heel wat mogelijkheden om een groene long te ontwikkelen in de kern van de gemeente.  Nabij en makkelijk bereikbaar. We mogen de kans niet laten liggen om daar maximale speel-, sport- en ontmoetingskansen te creëren. Het park biedt ook een unieke mogelijkheid om de volkstuintjes een vaste plek te geven.

EVENEMENTEN, SCHOLEN, VERENIGINGEN & WIJKEN

 Onze topprioriteit

 • Speelnatuur (in de wijken)

Onze speelpleintjes moeten een plaats van ontspanning en ontmoeting zijn. Speelnatuur voor kinderen is tof en niet duur. Boomstammen om over te klauteren, een tipi van wilgentakken … Ouders en grootouders die hun kinderen of kleinkinderen begeleiden kunnen intussen gezellig keuvelen op banken, petanque spelen, schaken … Voor elke leeftijd moet er iets te beleven vallen. Dat verhoogt het contact tussen mensen en de sociale controle om ongewenst gedrag te voorkomen. 

 • Vrijwilligersbeurs

CD&V wil vrijwilligerswerk actief promoten. Op een door het gemeentelijke sociaal huis (nog op te richten) georganiseerde ‘vrijwilligersmarkt’ stellen verenigingen zichzelf voor en doen mogelijke vrijwilligers een aanbod. We sluiten ons ook aan bij de Vlaamse campagne ‘Je wereld groeit met vrijwilligerswerk’ en maken gebruik van hetzelfde bestaande platform:  https://vrijwilligerwerk.be

 • Bedanking vrijwilligers

Zonder vrijwilligers verliest Zele een belangrijk deel van zijn kracht. We willen een jaarlijks initiatief op poten zetten om vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. 

 • Evenementenloket & ruimte voor evenementen

Een gemeentebestuur moeten dingen mogelijk maken. We gaan op zoek naar een plaats waar dynamische verenigingen en Zelenaars evenementen kunnen organiseren zonder overlast te bezorgen. Via een digitaal evenementenloket vindt wie initiatief neemt in Zele met een paar muisklikken alle noodzakelijke informatie over bv. afvalverwerking, veiligheid … en kan alle noodzakelijk aanvragen doen. 

 • Opschroeven logistieke steun aan scholen, wijken en verenigingen

We werken alternatieve formules uit om scholen, wijken en verenigingen te helpen bij het uitbouwen van initiatieven, o.a. inzake het ontlenen van materiaal. Mogelijk biedt de sociale economie hier kansen.

 • Open school

Scholen beschikken over heel wat terreinen en gebouwen, die buiten de schooluren niet gebruikt worden. We willen de scholen stimuleren om hun infrastructuur ter beschikking te stellen voor acties van verenigingen en wijkwerkingen, het opvangen van de parkeerproblematiek in de buurt ... In ruil daarvoor voorzien we in extra ondersteuning: logistieke, onderhoud, busvervoer …

 • ’t Klusterken autovrij

De Kloosterstraat is in het weekend de place to be voor het jonge Zeelse volkje. Dat leidt vaak tot conflicten met doorgaand autoverkeer. Telescopische palen aan de toegangspoorten tot de Kloosterstraat kunnen dit oplossen, op voorwaarde dat de bewoners van de straat vrij in en uit kunnen rijden, én (geluids)overlast voor de buurt kan vermeden worden. 

 • Moderne sportinfrastructuur doet sporten

Sport brengt mensen samen. Een nieuwe sporthal is daarom niet alleen belangrijk om gezondheidsredenen. Samen met de Sportraad en de sportclubs willen we inzetten op sportpromotie en sportbeleving om zoveel mogelijk Zelenaars letterlijk in beweging te krijgen. We vergeten in die optiek ook sport- en wandelpark Ter Elst niet. Een opwaardering dringt zich ook daar op.

 • Sport voor allen

Sport bevordert niet alleen de samenhang, het is ook gewoon goed voor de gezondheid. Sportinfrastructuur is belangrijk, maar dat alleen volstaat niet. Samen met de sportclubs werken we aan een echt sportpromotiebeleid. We helpen kinderen hun sportief talent ontdekken, en zorgen er met een aangepast aanbod voor dat mensen die dat willen levenslang in beweging kunnen blijven.

 • Ruimte voor meer cultuur

De Wiek is een parel voor wie van cultuur wil proeven. Nu nog ervoor zorgen dat ook wie zelf cultuur wil creëren daarvoor de beste mogelijkheden krijgt. Repetitieruimte voor muziekgroepen, atelierruimte voor beeldende kunstenaars … Er is nog heel wat braakliggend terrein om alle Zeelse talent tot ontwikkeling te laten komen. Samen met de Cultuurraad brengen we de noden in kaart, en bekijken wat haalbaar is.

 • Netheid en activiteitsgraad sport- & wandelpark opwaarderen

Sport is een ideale hefboom voor ontmoeting. Ons sport- en wandelpark is daarom een troef. Maar om echt uitnodigend te zijn, moet aan de netheid en het comfort ervan gewerkt worden. We moeten ook een antwoord vinden op het negatieve gedrag dat groepjes jongeren er soms stellen tegenover andere bezoekers. Dat kan door de georganiseerde activiteit op het sport- en wandelpark op te drijven.

 • Jeugdwerk maximaal ondersteunen

De Zeelse jeugdbewegingen leveren schitterend werk. Elk weekend vertrouwen honderden ouders hun kinderen toe aan gemotiveerde jongeren voor namiddagen vol spelplezier. Samen met de Jeugdraad willen we bekijken hoe we hen nog beter kunnen ondersteunen op het vlak van materiaal, kampvervoer, logistieke omkadering, opleiding van monitoren …

 • Uitbating van de sporthal

De nieuwe sporthal komt er. Eindelijk. Maar waar nog niet is over nagedacht is hoe die sporthal zal worden uitgebaat. Sowieso zullen zaalwachters moeten worden aangeworven die instaan voor het openen en sluiten, en het onderhoud. Voor de cafetaria wil CD&V op zoek naar een formule die ervoor zorgt dat inkomsten van de cafetaria maximaal terugstromen naar de clubs die actief zijn in de sporthal.

ONDERNEMENDE WINKELGEMEENTE

 Onze topprioriteiten

 • Zeelse digitale klantenkaart

Om klantentrouw te stimuleren bekijken we in overleg met de handelaars de mogelijkheid om – naar Puurs’ model – een digitale klantenkaart in te voeren. Klanten sparen digitale punten bij aankopen in deelnemende handelszaken, en krijgen in ruil kortingen of andere voordelen.

 • Mooie terrassen

Goed draaiende horecazaken zijn absoluut noodzakelijk om onze winkelkern nieuw leven in te blazen. Hun terrassen zijn bepalend voor de aantrekkingskracht van de publieke ruimte. Daarom kiezen we voor stijlvolle terrasaankleding, in samenspraak met de horeca-uitbaters. 

 • Markt 2.0

We stemmen de organisatie van de Markt meer af op de activiteit van de Zeelse handelaars. Daarvoor evalueren we de locatie, marktopstelling, verkeersafwikkeling … Het nieuwe marktaanbod kan ook uitgebreid worden met (avond)markten waarop specifiek de Zeelse handelaars en landbouwer hun producten aanbieden.

 •  Autoluw winkelwandelgebied

Natuurlijk moeten onze handelaars vlot bereikbaar blijven, ook voor wie minder goed te been is. Maar we moeten er ook voor zorgen dat wie in Zele winkelt dat veilig en gezellig vindt. Daarom werken we in nauwe samenspraak met hen aan een autoluwe en groene winkelstraat. We voorzien de nodige kortparkeerplaatsen en fietsvoorzieningen, en kijken uit naar mogelijkheden om randparkings te creëren op wandelafstand van het centrum. Doorgaand verkeer ontraden we actief. We waarderen onze horeca-terrassen op en ontwikkelen initiatieven om klanten comfortabel in onze winkelkern te laten verblijven. Waarom op de parkings geen winkelkarretjes voorzien te gebruiken doorheen de ganse winkelstraat? 

 • ARPE

Een Adviesraad voor Plaatselijke Economie verankert het partnerschap tussen het gemeentebestuur en onze ondernemers structureel. Hij heeft tot doel het gemeentelijke economische beleid te ontwikkelen en bij te sturen, en concrete ondersteunende initiatieven uit te werken. De raad werkt samen met het onderwijs ook stageprogramma’s uit. 

 • Citymarketeer

Bedrijven, handelszaken en de tewerkstelling die ze met zich meebrengen, komen niet vanzelf. Daarvoor is een actieve wervingsstrategie nodig waarin we de Zeelse troeven volop uitspelen. Aanwezigheid op studiedagen, economische fora, partnerschappen met UNIZO, VOKA … Op die manier zorgen we ervoor dat Zele meespeelt wanneer ondernemers op zoek zijn naar een geschikte locatie. Zo maken we het voor meer Zelenaars mogelijk om dicht bij huis te werken. 

 • Landbouwraad

Onze landbouwers zijn ondernemers, maar tegelijk beheerders van onze open en groene ruimte. In een permanente landbouwraad willen we samen met hen bekijken hoe we hen op de best mogelijke manier kunnen ondersteunen, en het evenwicht tussen natuurbeleving en landbouwactiviteit kunnen verzekeren.  

 • Echt Friswit

De site Friswit is ambachtelijke zone in het centrum van de gemeente, en dus moeten we bekijken hoe we daar creatief mee omspringen om de beschikbare ruimte zo in te vullen dat ze past in een globaal plan voor de ontwikkeling van onze kern. We willen onderzoeken hoe we ondernemersinitiatief en wonen kunnen combineren met (ondergronds of groen) parkeren. Zo lossen we meteen een stuk van de mobiliteitsproblematiek in de buurt rond De Wiek en de nieuwe sporthal op.

 • Actieve bestrijding van leegstand in de winkelkern

Onze winkelstraten moeten opnieuw aantrekkelijk worden voor (startende) ondernemers. We willen actief optreden tegen leegstand door gevelverfraaiing te stimuleren, reële huurprijsbepaling te organiseren, acties die de beleving in de winkelkern opwaarderen. We promoten de nieuwe wet die voorziet in een vrijstelling van onroerende voorheffing voor 5 jaar bij bovenwinkelwonen in de winkelkern en het omvormen van een winkel tot een woning buiten de winkelkern. 

 • Belevingsbudget

We zorgen voor middelen om onze winkelkern letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Openluchtconcerten, activiteiten, seizoensgebonden inkleding, verkoopdagen- en weekends … We verhogen ook de herkenbaarheid van ons kernwinkelgebied, bv. door de naam van onze gemeente groot uitgevoerd in het straatbeeld te plaatsen, vlaggen, straatbrede banners ... De gemeente Puurs kan als voorbeeld dienen. 

 • Zeels e-commerceplatform

Steeds meer aankopen worden online gedaan. We moeten ervoor zorgen dat onze handelaars die boot niet missen. Een portaalsite bundelt de bestaande webwinkels en biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige manier doorheen het Zeelse productaanbod te scrollen. Op die manier leiden we klanten naar onze winkels toe.

 • Startersloket en -coaching

Kersverse ondernemers moeten met één muisklik alle informatie over ondernemen in Zele kunnen terug vinden, en kunnen terecht bij een ambtenaar bevoegd voor middenstand. We gaan ook op zoek naar partners om hen de mogelijkheid aan te bieden zich bij de opstart van hun handelszaak of bedrijf, deskundig te laten begeleiden.   

 • Horeca-app

Hoezo, er is niets meer open in Zele? Met deze app zie je in een oogopslag waar je nog gezellig even kan uitblazen. Misschien kunnen we in een latere fase zelfs uitbreiden naar alle Zeelse handelszaken.

 • Leren ondernemen

We hebben een sterke secundaire school in Zele. We hebben een ruim aanbod aan bedrijven waar interessante ervaring kan worden opgedaan. In een gemeentelijke regie brengen we beide samen om een breed gamma aan stagemogelijkheden te ontwikkelen.

 • Oud bedrijventerrein opwaarderen

Het fel verouderde oude bedrijventerrein steekt schril af tegen het nieuwe bedrijventerrein Wijnveld. Door de jarenlange onderinvestering in de publieke ruimte is alle aantrekkingskracht er verdwenen. Wegwijzers zijn niet up to date, bermen liggen er verkommerd bij … Samen met de ondernemers willen we het oude bedrijventerrein opwaarderen, zodat het volwaardig deel uitmaakt van de Zeelse economische pool.

 • Duurzame rommelmarkt

We gaan op zoek naar de beste locatie voor de Zeelse rommelmarkt en waarderen die op door er ook de verkoop van lokale (landbouw)producten aan toe te voegen. Circulaire economie ontmoet (h)eerlijke producten van bij ons. De markt krijgt op die manier een echt duurzaam karakter.