SOCIAAL HUIS

 Onze topprioriteit

 • Sociaal huis garandeert toegankelijke zorg

De integratie van gemeente en OCMW is een uitgelezen kans om drempelverlagende diensten en een laagdrempelig zorgaanbod uit te werken. Door de uitbouw van een sociaal huis binnen de dienst sociaal werk organiseren we de regierol van het gemeentebestuur inzake zorg. Het sociaal huis levert maatwerk in het informeren en wegwijs maken van mensen doorheen het zorgaanbod, zowel digitaal als via actieve begeleiding en doorverwijzing.

Samengevat is het sociaal huis voor CD&V een centraal zorg- en welzijnsloket, dat werkt met ruimte openingsuren, ook bereikbaar is buiten de normale kantooruren en in het weekend.

 • Het zorgnet sluiten

Naast informatieverspreiding over en toeleiding naar zorg, organiseert het sociaal huis ook de samenwerking tussen zorgverstrekkers. Waar tekorten zijn in het zorgaanbod, gaat het sociaal huis actief op zoek naar oplossingen om die weg te werken. In die zin is het sociaal huis ook een schakel in de uitbouw van de eerstelijnszone in de regio. Die biedt de kans om zorgaanbod en zorgvraag beter op elkaar te laten aansluiten.

 • Taalcontrole zorginformatie

De toegang tot het sociaal huis en de zorginformatie moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, zodat niemand uit de boot valt. Om ook mensen die minder taalvaardig zijn goed te bereiken, laten we alle tekstmateriaal bekijken door mensen uit de doelgroepen, schakelen professionele taalondersteuning in, en maken gebruik van beeldboodschappen en video.

 • Spil van het Zeelse vrijwilligerswerk

Het sterke Zeelse verenigingsleven is erg belangrijk voor de sociale samenhang in de gemeente. Het is bepalend voor de betrokkenheid en het welbevinden van heel veel mensen. Via het sociaal huis willen we dat verenigingsleven en dus ook de sociale samenhang in Zele ondersteunen. We verzamelen er alle info over het lokaal vrijwilligerswerk, zowel wat de vraag- (verenigingen op zoek naar), als de aanbodzijde betreft (mensen op zoek naar een vrijwillig engagement). 

ARMOEDEBESTRIJDING

 Onze topprioriteiten

 • Armoedetoets

Het gemeentebestuur moet de samenwerking tussen verenigingen die actief zijn in de strijd tegen armoede aansturen en structureel ondersteunen. CD&V wil alle beleidsmaatregelen onderwerpen aan een armoedetoets om te vermijden dat mensen en gezinnen die het al moeilijk hebben bijkomend getroffen worden. 

 • Fietsbibliotheek

Een Fietsbib is een sociaal tewerkstellingsproject waar tweedehands kinderfietsen hersteld worden en vervolgens ontleend aan gunstvoorwaarden. Wie niet kan of wil overgaan tot de aankoop van een nieuwe kinderfiets, kan zijn kind langs deze weg toch laten genieten van de fiets. Een mogelijke integratie in ROTZ, de kringloopwinkel of een fietsherstelplaats aan het station, behoort tot de mogelijkheden.   

 • Regisseur van sociale tewerkstelling

De beste garantie om mensen uit armoede te halen is hen aan een job helpen. Maar de stap naar een volwaardige baan is niet voor iedereen onmiddellijk haalbaar. CD&V wil daarom sociale tewerkstellingsprojecten meer kansen geven. Het gemeentebestuur moet daarvan de motor zijn.  In overleg met de organisatoren van sociale tewerkstelling en de doelgroep bekijken we waarop we kunnen intekenen, en hoe we deelname aan sociale economieprojecten best promoten. 

 • Brugfiguur en ROTZ: draaischijven in kinderarmoedebestrijding

ROTZ bouwde de voorbije jaren heel wat expertise op inzake kinderarmoede. Ook de brugfiguur houdt via regelmatige contacten met de scholen de vinger aan de pols. We willen hen structureel versterken en tot draaischijf maken voor de uitbouw van een sterk armoedenetwerk, en acties om kinderarmoede in kaart te brengen en te bestrijden. 

 • Kansenpas

Deelname aan sport en cultuur is belangrijk om het isolement van mensen in armoede te doorbreken. Met een Kansenpas uitgereikt door het OCMW maken we het Zeelse sport- en cultuuraanbod op een discrete manier toegankelijk. We zorgen ervoor dat de Kansenpas ook de toegang mogelijk maakt tot activiteiten die niet in De Wiek en de gemeentelijke sporthal plaats vinden. 

 • Maatschappelijk werk rukt uit

Om echt zicht te krijgen op waar armoede en welzijnsnoden zich in de gemeente bevinden, en meer gericht te begeleiden, moeten onze diensten naar de mensen toe. We organiseren de dienst maatschappelijk werk binnen het OCMW zo dat er voldoende tijd kan worden vrijgemaakt voor plaatsbezoeken en begeleiding op maat.

 • Multidisciplinair caseoverleg

Heel wat gezinnen hebben af te rekenen met meerdere problemen. Schulden, laaggeschooldheid, gezondheid, slechte huisvesting, druggebruik, intra-familiaal geweld, spijbelen … Om hen echt te helpen is nauwe afstemming tussen hulpverleners nodig. We creëren de mogelijkheid voor alle eerstelijnswerkers en de gemeentelijke diensten, om een overleg samen te roepen wanneer ze weet krijgen van een dergelijke situatie. Dat overleg buigt zich over een geïntegreerd begeleidingsplan voor dat specifieke gezin. Een casemanager volgt de uitvoering daarvan op.

 ACTIVEREN

 Onze topprioriteit

 • Activeringssite gemeenschapsschool

Gelegen vlakbij het station en de Zandberg is de gemeenschapsschool optimaal bereikbaar. De schoolactiviteit is er op dit moment beperkt. Waarom proberen we niet om de site te herwaarderen. Natuurlijk blijft de school, maar wat als we erin slagen om daarnaast ook te voorzien in volwassenopleidingen en kinderopvang voor schoollopende en werkende ouders, taallessen, loopbaanbegeleiding … Een activeringssite in het hart van de gemeente met het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs, de VDAB … als partners. Mogelijk kunnen we zo ook een belangrijk deel van de mobiliteitsproblematiek rond het Kouterplein oplossen.

 • Knelpuntberoepenlijst als link tussen Zeelse ondernemers & Zeelse scholen

Werken dichtbij huis heeft ontzettend veel voordelen. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat Zeelse jongeren over de juiste opleiding beschikken om in onze handelszaken en bedrijven aan de slag te gaan. Daarom maken we een overzicht van de personeelsbehoeften en knelpuntberoepen, en gaan daarover in dialoog met onze secundaire school en het volwassenonderwijs in onze gemeente. Zeker wat die laatste betreft liggen er mogelijk kansen om het aanbod af te stemmen op de vraag op de Zeelse arbeidsmarkt. We nemen ook initiatieven om de bereikbaarheid van opleidingsinitiatieven in de regio te verhogen (bv. door het aanbieden van deelfietsen).

 • Zeelse vacaturepagina

Vacatures in Zeelse bedrijven of handelszaken publiceren we op een speciaal daarvoor voorziene webpagina en verspreiden we zo ruim mogelijk.

 • Deelfietsen en openbaar vervoer

Het Zeelse openbaar vervoer is aan grondige evaluatie toe. De bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen is daarvan een onderdeel. Door ook te voorzien in een fietsdeelsysteem aan het station, maken we de combinatie openbaar vervoer/fiets mogelijk, en kunnen we onnodig autoverkeer vermijden.

 • Aan de slag

We willen mensen actief laten deelnemen aan onze samenleving, ook als dat moeilijk is of even een stapje terug moet worden gezet. Door sociale economie-projecten naar Zele te halen, bieden we kansen om burn out te overwinnen, gaan we schooluitval tegen, krijgen mensen met een beperking kansen om zich in te schakelen in de samenleving, kunnen we wie niet aardt op de arbeidsmarkt een andere werkattitude aanleren …

 STERKE ZORG

 Onze topprioriteiten

 • Uitbreiding mantelzorgpremie

CD&V wil de mantelzorgers extra ondersteunen. Hun inbreng is van groot belang in de uitbouw van een zorgbeleid voor de toekomst.  Sowieso willen we inkomensvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie uit het premiereglement schrappen.

 • Klusjesdienst senioren

CD&V ziet gaten in het ondersteuningsnetwerk van gezinnen en senioren.  Zonder in concurrentie te gaan met andere diensten/aanbieders zijn een klusjesdienst voor senioren, tuinonderhoud van senioren, een boodschappendienst … enkele terreinen waar moet op worden ingezet.

 • Aangepaste woonvormen

Assistentiewoningen zijn slechts één optie in een zoektocht naar meer aangepaste woonvormen voor senioren, mensen met een beperking … CD&V wil experimenteren met de verschillende vormen van aangepast wonen, zodat we elke Zelenaar een kwalitatieve thuis kunnen garanderen. In het bijzonder denken we daarbij aan initiatieven rond begeleid wonen en kangoeroewoningen.

 • Woonzorgcentrum De Meander blijft gemeentelijk

CD&V houdt De Meander in handen van de lokale overheid.  We gaan niet mee in de tendens om residentiële ouderenzorg te privatiseren.  Een gemeentebestuur dat actief blijft in deze zorgsector, kan immers marktregulerend werken en bewaakt op die manier de betaalbaarheid van de ouderenzorg.

 • Gezondheidstoets

Een gezondheidstoets is een instrument waarmee onderzocht wordt in welke mate een beleidsmaatregel bijdraagt tot het verbeteren van of een bedreiging vormt voor de gezondheid van de bevolking. Het doel is om geen beslissingen te nemen die de gezondheid van de bevolking kunnen schaden.

Een gezondheidstoets omvat twee componenten: het stimuleren van een betere gezondheid en het vermijden van gezondheidsbedreigingen. De gezondheidstoets richt zich op alle lokale beleidsdomeinen: gezondheid en welzijn, ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen, milieu, economische ontwikkeling, onderwijs, vrije tijd, personeel, financiën, ...

 • Incontinentie kent geen inkomensgrenzen

Heel wat mensen kampen met incontinentieproblemen. Om de meerkost die dit met zich meebrengt op de huisvuilfactuur te temperen, is er een incontinentiepremie voorzien. CD&V wil de inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie schrappen.  

 • Lokaal overleg kinderopvang

OKO vzw, private kinderopvang, speelpleinen … Een voldoende aanbod kinderopvang tijdens het schooljaar en in de vakanties is superbelangrijk. Het biedt ouders de nodige bewegingsruimte, en kinderen fijne ontspannings- en ontwikkelingskansen. CD&V wil samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang de gaten in het kinderopvangnet opsporen en bekijken hoe die kunnen gedicht worden.