Sportnota


Zele heeft recht op een nieuwe en volwaardige sporthal

 

10 krijtlijnen voor Zeelse indoor-sportinfrastructuur binnen een activerend sportbeleid

 

CD&V Zele heeft van meet af aan gesteld dat het gemeentebestuur de keuze diende te maken voor de bouw van een nieuwe sporthal op de site Zandberg. Dure studies besteld door de bestuursmeerderheid waren hier niet voor nodig (en gaven CD&V overigens over de hele lijn gelijk).  De renovatie van sporthal VHVD of de bouw op een andere locatie zijn nooit haalbare pistes geweest voor CD&V.  In de aanloop naar de verkiezingen in 2012 sloten alle Zeelse partijen zich aan bij dit standpunt.

De uitbouw van een volwaardig lokaal sportbeleid is enkel mogelijk mits ook een voldoende degelijke indoor sportinfrastructuur lokaal wordt aangeboden. De Zeelse situatie is niet langer houdbaar en een gemeentelijk initiatief dringt zich reeds jaren op. Met een Toekomstgroep aangevuld met geïnteresseerde externen boog CD&V zich het voorbije jaar over dit dossier van de gemeentelijke sporthal.

De investeringskosten van een moderne sportaccommodatie zijn doorgaans vrij hoog.  Indien geen doordachte keuzes worden gemaakt kunnen ook de exploitatiekosten hoog oplopen.  Een duidelijke inschatting van de actuele en toekomstige behoeften is bijgevolg aangewezen.  Voor het bepalen van deze behoeften op gemeentelijk niveau wordt best uitgegaan van de verschillende sportfacetten die verband houden met het gebruik van de lokale sportinfrastructuur [aantal inwoners, de specificiteit van de bevolking, het aantal (recreatie)sportclubs en de beschikbare (gewenste) sportgebruiksuren, de reeds aanwezig zijnde sportaccommodaties, de schoolbevolking, de noden van de individuele niet-georganiseerde (recreatieve) sportbeoefenaar,… (zie behoefteonderzoek Bloso)].

Voor CD&V bestaat er geen enkele reden om nog langer te talmen met de realisatie van een gemeentelijke sporthal.  De aftandse toestand van VHVD noopt tot een prioritair actiepunt.  Eenmaal het gemeentelijke complex is gerealiseerd kan worden overgegaan tot de sanering van de site VHVD. Voor CD&V dient daarbij geopteerd voor een gemeentelijk inbreidingsproject waarbij het gemeentebestuur een duidelijke regierol opneemt bij de realisatie van een volwaardige woonfunctie voor het gebied in de Lange Akker.

 

CD&V Zele stelt 10 krijtlijnen met het oog op de realisatie van een gemeentelijke sporthal:

 

Krijtlijn 1: Een volwaardige sporthal

Volgens het behoefteonderzoek van Bloso per 1 januari 2013 bevindt Zele zich in een regio met een tekort aan netto-sportzaaloppervlakte van 10 tot 20%.

[1]

  Rekening houdend (op termijn) met het verlies van de verouderde sportzaaloppervlakte van VHVD dient een nieuw sportcomplex voldoende ruim te zijn teneinde een antwoord te bieden op een groot aantal diverse sportnoden.

CD&V opteert daarbij voor:

 • 2 multifunctionele sportzalen: deze sportzalen zullen een overspanning hebben waarbij de meeste indoorsporten in de breedte van het gebouw kunnen beoefend worden, de zalen zullen naast elkaar gelegen zijn en gescheiden door een flexibele scheidingswand zodat deze eventueel ook samen als 1 grote ruimte kunnen benut worden.
 • 1 specifieke turnzaal met bijhorende faciliteiten
 • 1 danszaal (met spiegels) en ook bruikbaar voor bijvoorbeeld rope-skipping
 • Een fuifzaal, waarbij de onderkeldering van één van de sportzalen een mogelijkheid is om deze fuifruimte te realiseren. De optie kan overwogen worden om deze ruimte eveneens als parking te voorzien. CD&V is geen voorstander van de combinatie sporten – fuiven in 1 zaal.
 • een dojo
 • bij dit alles de nodige annexen aan kleedruimtes en douches, kantine, kantoorruimte, lokalen voor EHBO, toezicht, sanitair, technische ruimtes e.d. Zie ook krijtlijnen 3 ‘Relatie met de buitensport’ en 5 ‘Competitiesporten’.

Gezien diverse functies en in het kader van een efficiënte exploitatie zullen functionele toegangsmogelijkheden moeten worden uitgewerkt teneinde de personeelskost te reduceren.

Naar parkeerruimte toe zal rekening dienen gehouden met de noodzakelijke capaciteit ten behoeve van de sport maar eveneens in relatie met het nabijgelegen gemeenschapscentrum en de parkeer-functie van het Zandbergplein.

 

Krijtlijn 2: Ecologisch bouwen

Voor een publiek gebouw dat naar de toekomst kijkt dient ecologisch bouwen een uitgangspunt te zijn. Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn hierbij essentieel. Een aantal aspecten die in dit kader zeker moeten worden overwogen:

 • Energieproductie via zonnepanelen en / of andere methoden, zie bv. experimenten met bio-reactieve gevels.
 • De mogelijkheid van een energieopwekkende (dans)vloer in 1 of meerdere zalen.
 • Energiezuinige (led-)verlichting en maximaal daglicht benutten (oa gebruik innovatieve lichtkoepels), evenwel met de mogelijkheid om te verduisteren.
 • Aandacht voor isolatie, zowel thermisch als akoestisch, en ventilatie.
 • Regenwaterrecuperatie.
 • De mogelijkheid van een groendak.

Tijdens de voorbije planningsperiode 2007-2013 waren er via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO bijkomende subsidiëringsmogelijkheden voor projecten waarbij duurzaam en energiezuinig bouwen extra aandacht krijgt. Zo werd in Maldegem een indoorsportproject door EFRO ondersteund. Alles dient dan ook in het werk gesteld om deze of andere subsidiëringsmogelijkheden ten volle te benutten.

 

Krijtlijn 3: Een duidelijke relatie met de buitensport

De realisatie van een sporthal op de site Zandberg heeft tot gevolg dat de bestaande voetbalterreinen dienen “verschoven” te worden. Hiertoe zullen extra gronden moeten gehuurd of aangekocht worden. Het zal de gelegenheid bieden om deze terreinen te voorzien van de reglementaire afmetingen en ook dat andere sporttakken (vb. korfbal en rugby) van de terreinen kunnen gebruik maken. 2 volwaardige terreinen dienen zeker behouden. Of kleedkamers ten behoeve van de buitensport en bijvoorbeeld een afdak voor toeschouwers kunnen geïntegreerd worden in het nieuwe complex dient hierbij zeker bekeken. Ook de integratie van de bestaande kantine in het geheel van het complex dient bekeken.

De nieuwe realisatie biedt ook andere opties zoals het voorzien van een locatie voor het reinigen van fietsen van mountainbikers, een klimmuur (eventueel onder overkapping langsheen de sporthal), een (her)lokalisatie van bijvoorbeeld ruimte om te skaten en te rolschaatsen.

In de optiek van buitenterreinen die maximaal worden benut dient bij de “verschuiving” van de voetbalterreinen te worden overwogen of niet minstens één terrein in kunstgras dient te worden aangelegd. Enkel zo lijkt een intensiever gebruik van het terrein realistisch.

 

Krijtlijn 4: De scholen zijn een belangrijke actor

Bij de uitwerking van gemeentelijke indoorsportinfrastructuur dient toegewerkt te worden naar een zo optimaal mogelijke bezetting. Verschillende momenten lenen zich tot het inspelen op de noden van verschillende doelgroepen. Schoolsport en lichamelijke opvoeding spelen hierin een cruciale rol. De inplanting van een nieuwe sporthal op de site zandberg biedt hier een extra troef, gelet op de onmiddellijke nabijheid van de middelbare school op de campussen Collegestraat en Kloosterstraat, en van belangrijke Zeelse basisscholen. Daarom moeten van bij de start van het project de Zeelse scholen betrokken worden als volwaardige actor, zodat maximaal wordt rekening gehouden met hun specifieke behoeften. Een aandachtspunt hierbij is alvast het voorzien van een toegang via de Rotstraat.

 

Krijtlijn 5: Competitiesporten

Competitiesporten vereisen een aangepaste infrastructuur zoals zitplaatsen (tribune), een scorebord met veelzijdige mogelijkheden en een kantine die zicht biedt op de sportoppervlakte. In de kantine moet het tevens mogelijk zijn een aparte ontvangst- en receptieruimte in te richten. Onder meer de vrije ruimtes naast de terreinen (uitloopzones), de hoogte van het plafond en de aanwezige uitrusting zijn daarbij belangrijk (kleedruimte scheidsrechter, plaats voor de jurytafel,…). Logische parcours moeten het mogelijk maken dat toeschouwers maximaal kunnen genieten van de sporters.

 

Krijtlijn 6: Relatie met de overige sportinfrastructuur in de gemeente

Een gemeentelijke infrastructuur is niet bedoeld als concurrentie voor de bestaande private sportinfrastructuur in Zele. In het actieve sportaanbod binnen de gemeentelijke sporthal zal daarom rekening worden gehouden met het bestaande aanbod. Binnen een afsprakenkader met de private eigenaars zal de gemeentelijke infrastructuur intrinsiek wel de nodige capaciteit en mogelijkheden hebben om ook sportdisciplines aangeboden door de privé aan te bieden. Zij zal deze disciplines echter niet aanbieden indien de privé voldoende aanbod voorziet.

De realisatie van de gemeentelijke sporthal dient te kaderen binnen een totaal (sport)infrastructuur beleid.

 

Krijtlijn 7: Een aanbod ingebed binnen een ruimere regio

Bij de keuzes inzake uitrusting en toerusting naar verschillende sporttaken en –disciplines moeten we ruimer durven kijken dan de eigen gemeentegrenzen. Rekening houdend met de financiële mogelijkheden moet hier een verstandige afweging gemaakt worden. Een nieuwe sporthal zal geen plaats kunnen bieden aan alle denkbare indoorsportmogelijkheden, - disciplines en -vormen. Bijvoorbeeld, gelet op de mogelijkheden in Lokeren en Dendermonde is het niet zinvol om in Zele prioriteit te geven aan een binnenzwembad.

De nieuwe indoorsportinfrastructuur dient ook geen topsporthal te zijn behoudens mede-investering van een Vlaamse sportfederatie.

Verder zijn volgende uitgangspunten richtinggevend: rekening houden met het aantal sporters (en een toekomstperspectief hiervan) binnen onze gemeente; prioriteit geven aan die disciplines waar in Zele een ruime behoefte aan bestaat; eventueel bijkomend inzetten op disciplines waar Zele een aantrekkingspool voor de regio kan zijn omwille van een beperkt aanbod in die regio.

 

Krijtlijn 8: Een activerend sportbeleid met aandacht voor doelgroepen

Gemeentelijke sportinfrastructuur moet meer zijn dan het neerpoten van een gebouw, meer dan een doel op zich. Gemeentelijke sportinfrastructuur dient een instrument te zijn in een activerend sportbeleid, een motor om zoveel mogelijk Zelenaars aan het sporten te krijgen.

Het is relevant om in het kader van dit activerend sportbeleid in te spelen op de specifieke behoeften van een aantal doelgroepen. Sportclubs, recreatieve sporters (zowel individueel als in groep) en scholen liggen hierbij voor de hand. Maar ook voor kinderen en jongeren (kinderopvang, sportkampen), senioren, personen met een handicap (de promotie van G-sport) en Zelenaars van allochtone afkomst (sport kan een cruciale rol spelen in integratie en beter samen-leven) is het nodig om van bij de start van dit project na te denken over hoe het gemeentelijke sportbeleid, en de indoorsportinfrastructuur als instrument hiervan, zal inspelen op specifieke noden en verwachtingen.

 

Krijtlijn 9: Een toekomstgerichte realisatie

Vandaag investeren in gemeentelijke indoorsportinfrastructuur betekent investeren in de toekomst van sportend Zele, maar betekent ook vandaag krijtlijnen vastleggen voor hoe sportend Zele er de komende jaren, decennia zal uitzien.

 • De Zeelse sportclubs zijn voor CD&V de eerste en belangrijkste partner in het uittekenen van dit toekomstperspectief. De realisatie van indoor sportinfrastructuur dient eerst en vooral hun werking te ondersteunen.
 • Vandaag al inspelen op nieuwe  tendensen in sportbeleving, zodat een nieuwe sporthal ook de komende decennia nog een eigentijdse thuis voor sportend Zele kan zijn. Een voorbeeld is het toegenomen belang van tijdsflexibele en individuele sporten, in een samenleving waarin heel wat mensen het steeds drukker hebben.
 • Ecologisch bouwen, duurzaam en energie-efficiënt: zie ook krijtlijn 2
 • Een realisatie in samenspraak met de scholen: zie ook krijtlijn 4
 • Ook in de uitrusting dienen toekomstgerichte en moderne keuzes gemaakt. Deze zullen er toe bijdragen dat een nieuwe sporthal ook een uithangbord voor Zele wordt, een infrastructuur waarop Zele fier kan zijn.
 • De ruimtelijke inplanting op de Zandberg kan, in combinatie met het Gemeenschapscentrum, een nieuw elan en een stuk opwaardering geven aan deze buurt. Ook hierover moet van bij de start van het project nagedacht worden, zodat de inplanting van de sporthal kadert in een ruimer plan voor ontwikkeling van de omgeving, dat richtinggevend is voor toekomstige keuzes. Het in kaart brengen en sturen van de mobiliteitsstromen die de inplanting van de sporthal en de ontwikkeling van de buurt met zich mee zullen brengen is hierbij cruciaal.

 

Krijtlijn 10: Een extra voor kinderopvang en sportkampen

De gemeentelijke sporthal zal een waaier aan sportkampen aanbieden ten behoeve van de Zeelse kinderen. In die optiek zal het een volwaardige partner zijn binnen het geheel en de combinatie van kinderopvangmogelijkheden in Zele. De nabijheid van de scholen, OKO en het gemeenschaps-centrum zijn daarbij belangrijke elementen. In overleg dient het aanbod aan opvang tijdens de schoolvakanties maximaal op mekaar te worden afgestemd (speelpleinwerking, OKO, sport-kampen,…) zodat hiaten worden opgevangen en een volwaardig kinderopvang-netwerk ontstaat.

Een gemeentelijk sporthal biedt optimale kansen voor een beleid waarbij naschoolse sport maximaal wordt gestimuleerd. Een en ander dient te kaderen in een groter gemeentelijk beleid van sportpromotie.

 
Documenten
Afbeeldingen
Sportnota
Sportnota
Sportnota