Na bijna 2 jaar oogt het resultaat van het Groene Stroom-project nogal mager. CD&V blijft in het project geloven, ondanks de besluiteloosheid van het huidige bestuur.

Op sociale media werd CD&V Zele slachtoffer van 'fake news' en om misverstanden uit de weg te ruimen, gingen we over tot actie. Met het Groene Stroomproject wil het gemeentebestuur een lange termijnvisie uitstippelen voor de ontwikkeling van de gemeentekern. CD&V was al jaren vragende partij daarvoor, en heeft het project dan ook steeds constructief ondersteund met frisse ideeën. Maar bijna 2 jaar en duizenden euro aan studiekosten later ligt slechts een ‘krachtlijnennota’ op tafel. 3 pagina’s met algemene principes. Het draagvlak en het enthousiasme voor de broodnodige opwaardering van het Zeelse kernwinkelgebied dreigen weg te ebben.

Niet bij CD&V. Wij blijven op koers. Wij houden vast aan ons positieve project om onze winkelkern opnieuw uit te bouwen tot het kloppend hart van onze gemeente. CD&V kiest meer dan ooit voor de weg vooruit.

Na de gemeenteraad van april ging er heel wat 'fake news' de ronde over CD&V en haar positie ten opzichte van het Groene Stroomproject.

Om duidelijkheid te scheppen stuurde CD&V een brief naar alle Zeelse middenstanders:

Beste Zeelse middenstander

Gewoonlijk reageren we niet op ‘fake news’ op sociale media. Alleen werd nu – wellicht in een opstoot van vroege verkiezingskoorts – foute informatie verspreid over de positie van CD&V in het Groene Stroom-verhaal. Omdat dit vooral ons engagement voor jou betreft, willen we langs deze weg misverstanden uit de weg ruimen.

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen:

 • CD&V kiest niet voor een volledig autovrij centrum.

 • Het is voor ons niet aan de orde parkeerplaatsen te schrappen of het parkeerbeleid te wijzigen, vooraleer er degelijke alternatieven zijn uitgewerkt in nauw overleg met o.a. de Zeelse middenstand.

 Maar dat neemt niet weg dat we stevig moeten nadenken over onze winkelkern en de positie van de auto daarin.

Een sterke Zeelse winkelkern is naast een economische realiteit immers ook van groot belang voor de levenskwaliteit en sociale samenhang in onze gemeente. Onze winkelkern moet aantrekkelijk worden voor iedereen die in Zele wil winkelen, Zelenaars op kop. We moeten nadenken over hoe we iedereen meer comfort kunnen bieden, en hoe we de ideale combinatie kunnen maken met de horeca zodat wie winkelt ook van een kop koffie of een fris pintje kan genieten. Onze winkelkern moet opnieuw het kloppend dorpshart worden. 

CD&V is ervan overtuigd dat dit kan! Maar zo’n winkelkern, waar wandelen, fietsen en ontmoeten hand in hand gaan met economische ontwikkeling, kan alleen ontstaan in nauw overleg met zoveel mogelijk betrokkenen, een gemeentebestuur dat middenstandsinitiatieven sterk ondersteunt, én het lef heeft om te werken op lange termijn. 

Aan geen van deze voorwaarden wordt vandaag voldaan. Daarin is CD&V teleurgesteld. We zijn al jaren vragende partij voor een lange termijnvisie op de ontwikkeling van onze winkelkern. Met het Groene Stroomproject leek er eindelijk schot in de zaak te komen. Daarom stelde CD&V zich van bij de start ook heel constructief op, en dat  blijven we doen.

Maar CD&V is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de knullige dialoog met jou en andere Zelenaars, noch voor het feit dat we anderhalf jaar na de opstart en duizenden euro studiekosten later, nog nergens staan. Het is het gebrek aan daadkracht, vertrouwen en samenhang binnen de bestuursmeerderheid, waardoor het draagvlak en het enthousiasme voor de broodnodige opwaardering van het Zeelse kernwinkelgebied dreigt weg te ebben. 

Niet bij CD&V. Wij laten ons niet van onze koers afbrengen. Wij houden vast aan ons positieve project en stellen ons garant voor een échte dialoog met jou. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier is om onze winkelkern aantrekkelijk te maken voor de huidige én de volgende generaties middenstanders en Zelenaars. 

Wij kiezen meer dan ooit voor de weg vooruit.

Namens CD&V Zele

Hans KNOP

 • CD&V-lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2018 | Kandidaat-burgemeester

 • M 0495 25 29 99 | E hans@knop.be

 

Jos WITHOFS, Kathleen DE MUNCK, Pieter HERWEGE, Johan ANTHUENIS, Tuur COOREMAN, Maria VERHEIRSTRAETEN, Ahmet YILDIRIM, Geert VERHELST, Lieve VAN CAUTEREN & Tom SCHIETTECAT

 • CD&V-mandatarissen

 

WAT DE ZEELSE MIDDENSTAND VAN CD&V MAG VERWACHTEN …

De Zeelse winkelkern nog eens 6 jaar aan zijn lot overlaten, is voor CD&V onaanvaardbaar.

Wij maken werk van:

 • Een structurele dialoog met het oog op een actieplan voor de ontwikkeling van het kernwinkelgebied op het vlak van mobiliteit en beleving;

 • Logistieke ondersteuning bij de uitvoering van acties die de beleving in de winkelstraat ten goede komen;

 • Een stimulerend beleid om leegstand te bestrijden en de winkelkern aantrekkelijk te maken voor startende ondernemers;

 • Een stedenbouwkundig beleid dat het kernwinkelgebied prioritair voorbehoud aan winkel- en horecazaken.

WAT CD&V AL DEED VOOR DE MIDDENSTAND …

 • Bestuursperiode 2000-2006

  • Onder impuls van CD&V wordt de Cesar Meeusstraat heringericht. De markt wordt bebloemd, en een ondernemersplatform opgestart.

 • Bestuursperiodes 2007-2018

 • Na de verkiezingen 2012 werkte de CD&V-Toekomstgroep Peper voor Ondernemend Zele (TPOZ) acties uit die de beleving in de winkelkern opkrikten. ‘Kunst met Kerst’ plaatste Zeelse kunstwerken in de etalages. En bij de eerste Paasactie, schilderden schoolkinderen paasklokken die vervolgens in de winkelkern werden opgehangen.

 • Ondanks herhaalde vragen over leegstand, overlast, straatonderhoud, zwerfvuil, mobiliteit, parking, overleg … maakte de bestuursmeerderheid jarenlang geen budgetten vrij voor de opwaardering van de winkelkern. In afwachting van een structureel winkelbeleid, plaatste CD&V daarom een aantal quick wins op de agenda van de gemeenteraad van februari 2016. Die werden unaniem goedgekeurd, al valt over de kwaliteit van de uiteindelijke uitvoering stevig te discussiëren. CD&V vroeg:

 • Het aanbrengen van beplanting en vlaggen op het Julie Billiartplein en het nivelleren van de bestrating op het plein zodat plasvorming wordt vermeden. Op die manier krijgt de toegangspoort tot de gemeente en haar winkelstraten een meer uitnodigende en feestelijke aanblik.

 • Het inventariseren en remediëren van losliggende stoeptegels in het kader van de jaarlijkse stockaanbesteding.

 • Verhoogde politieaanwezigheid en -aanspreekbaarheid om het onveiligheidsgevoel bij de winkeliers weg te nemen, de controle op de parking in de Drieputtenstraat op te drijven, en de verkeers- en parkeerproblematiek aan te pakken.

 • Het concretiseren van de signaalfunctie van de gemeenschapswachten (o.a. met het oog op het melden van sluikstorten, wildplassen, parkeer- en snelheidsovertredingen, …).

 • De bekendmaking en activering van het meldpunt overlast.

 • Het organiseren van een open en structureel communicatieplatform met de Zeelse middenstand en hun organisaties om hun betrokkenheid bij en het draagvlak voor beleidsinitiatieven te verzekeren.

 • Het intensief betrekken van de Zeelse middenstand bij de voorbereiding en organisatie van Kouterkermis, onder andere aangaande de programmatie, het verkeersvrij maken van de winkelstraat …

 • Het uitspreken van een duidelijk engagement waaruit blijkt dat het gemeentebestuur de belangrijke rol van zelfstandige ondernemers gevestigd in de Kouterstraat, de Oudburgstraat, de Cesar Meeusstraat, de Markt en de aanloopstraten erkent en waardeert.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.